Att hyra en revisor för en ideell förening

Trots att de flesta ideella föreningar i Sverige inte är skyldiga att ha revisor är det alltid en bra idé att anlita en för att säkerställa att alla böcker stämmer över med verkligheten. I den här artikeln kan du läsa om hur en professionell revisor för en ideell förening kan hjälpa din verksamhet.

Revisor för en ideell förening: var du ska börja

Till att börja med, se till att din ideella förening håller bra register under hela året. Om detta görs systematiskt från början av året blir arbetet med bokavslut mycket enklare och snabbare. Om din organisation har revisor så är de vanligtvis de som skulle förbereda några av rapporterna. Generellt sett borde de flesta organisationer anlita en extern revisor för att hjälpa dem att förbereda slutrapporterna.

Vi kan hjälpa dig med att utarbeta dina finansiella rapporter och se till att de överensstämmer med skyldigheter och föreskrifter enligt svensk lagstiftning.

Följande register ska upprätthållas av din ideella förening:

 • Kassa för varje konto
 • Register över tillgångar
 • Register över kvittoböcker
 • Register över biljetter
 • Deltagarregister
 • Register över insamlingsenheter
 • Arbetsregister för barn som får lön eller provision eller annan materiell förmån

Granskning för ideella föreningar

Vi har registrerade revisorer som kan förenkla ditt arbete med de finansiella aspekter av din ideella förening. Under en granskning kontrollerar revisorn välgörenhetsorganisationens finansiella rapporter för att ge medlemmarna en uppfattning om huruvida de finansiella rapporterna är sanna och rättvisa.

Detta hjälper medlemmarna att veta vad alla tillgångar och skulder innefattar och vad som har hänt med föreningens pengar under de senaste tolv månaderna. Den information som erhållits från granskningen kan användas för att fatta och utvärdera beslut om knappa resurser.

Vilka register behöver revisorn?

I huvudsak behöver revisorn en kopia av alla dina finansiella rapporter för de senaste 12 månaderna, inklusive:

 • Uttalande om finansiell utveckling
 • Rapport över finansiell ställning
 • Kassaflödesanalys
 • Övriga finansiella rapporter

Det är bäst om du har den här informationen redan förberedd och sedan träffar revisorn innan han eller hon börjar arbeta.

Revisorn behöver även:

 • Kvitton som utfärdats under året
 • Bankinsättningsbok
 • Kassabok som registrerar kvitton för året
 • Kontoutdrag för hela året för alla bankkonton
 • Kontantbokföring för året
 • Löneboken
 • Arbetstagarfiler som har historia om årlig ledighet, lång tjänstledighet och sjukfrånvaro
 • Tillgångsregister om alla tillgångar som företaget köpte eller sålde under de senaste tolv månaderna
 • Kopia av försäkringsdokumenten och försäkringsfakturorna
 • Lista över eventuella gäldenärer
 • Lista över eventuella fordringsägare
 • Protokoll över styrelseledamöterna, särskilda bolagsstämmor eller årsmöten som hållits under de senaste tolv månaderna

Det kan finnas andra rapporter och filer som behövs.

Revisorns rapport

Revisorn ska förse välgörenhetsorganisationen med en rapport som berättar om:

 • Om välgörenhetsorganisationen har följt relevant lagstiftning, redovisningsstandarder och företagens regler
 • Om de finansiella rapporterna visar en verklig bild av det ekonomiska resultatet
 • Om böckerna hölls ordentligt
 • Om alla insamlade pengar har redovisats korrekt
 • Om föreningens ekonomiska bärkraft och förmåga att betala sina skulder

Vi har en specialistrevisionsavdelning med de erfarenheter och kvalifikationer som krävs för att genomföra och utfärda sådana revisionsrapporter och kan hjälpa dig att förbereda dig för dina rapporteringsskyldigheter.