Att hyra en revisor för en samfällighetsförening

En samfällighetsförening kan i vissa fall vara bokföringsskyldig, och då är bokföringsreglerna individuella för varje samfällighet. Samfälligheter är till exempel alltid bokföringsskyldiga om de bedriver näringsverksamhet, men det kan vara svårt att avgöra vad räknas som näringsverksamhet. I de flesta fall är det en bra idé att anlita en revisor för att hålla koll på samfällighetens böcker och säkerställa att allt är som det ska.


Samfällighet: vad krävs av en revisor

Man skulle lätt kunna tänka att en revisors uppgift inom en samfällighet bara består av att hitta fel på det jobb som styrelsen har gjort själv. Så är det vanligtvis inte. Det är viktigt att göra en djupgående revision för att föreningens medlemmar har förtroende för samfällighetens styrelse. Den som utses till revisor ska naturligtvis besitta ett nödvändigt ekonomiskt kunnande.

Den som får uppdraget som revisor kan ofta komma att behöva kritisera samfällighetens styrelsemedlemmar och måste kunna identifiera fel i andras arbete.

Samfällighet: Proffs- eller amatörrevisor

I de mindre samhällighetsföreningarna brukar någon som kan de ekonomiska grunderna få revisorsuppdraget. Då slipper föreningen betala för en proffsig revisor men samtidigt riskerar att revisionen inte kommer att utföras på ett optimalt sätt. Då kan en professionell revisor vara en bra lösning.

Professionella revisorer tar vanligtvis bra betalt, men det kan det vara värt om man vill säkerställer att man få den rätta kompetensen.

Revisionens omfattning inom en samfällighet

Revisorn eller revisorerna ska kunna granska följande:

 • verifikationerna
 • se att bokföringen stämmer med verkligheten
 • föreningens budgetuppföljning
 • balans- och resultaträkningen
 • samfällighetens försäkringar och försäkringsskydd
 • internkontrollen av styrelsen
 • styrelsens förvaltning

Styrelsen ska medverka och underlätta revisionen. Den ska inte hemlighålla något för revisorn.

Revisionsberättelsen

Revisorn ska lämna en revisionsberättelse för varje räkenskapsår till föreningsstämman. Revisionsberättelsen ska innehålla följande information:

 • Ett uttalande om årsrapporten gjorts upp enligt god samfällighetsföreningssed. Det betyder att redovisningen ska visa riktiga resultat.
 • Om någon styrelseledamot gjort fel som kan leda till skadeståndsskyldighet.
 • En rekommendation att ge ansvarsfrihet åt styrelsen eller inte.
 • Övriga upplysningar som kan vara av intresse.
 • Om samfällighetsföreningen brutit mot någon lag, till exempel att arbetsgivaravgifter inte har betalats in.

Om föreningen anlitar flera olika revisorer kan var och en utforma sin egen rapport om de är oense om vad som ska skrivas in.

Revisorns ansvar inom en samfällighet

Revisorn har ett stort ansvar inom samfällighet och kan bli skadeståndsskyldig om han eller hon inte noterat viktiga fel. Revisorn ska alltså inte bara skriva under.

En revisor kan också dömas om han eller hon har lämnat en oriktig revisionsberättelse eller fastställande av balans- och resultaträkning. Inte heller får revisorn uppge felaktiga upplysningar i sin revisionsberättelse av samfälligheten.

Därför är det viktigt att anlita en revisor

Det finns många fördelar med att få professionell revision av en samfällighets ekonomi. En revisor kan hjälpa med att:

 • Hålla koll på föreningsekonomin så att alla rapporter och böcker är riktiga och verkliga
 • Bevisa föreningens trovärdighet till staten, potentiella investerare och finansiella organ
 • Upptäcka bedrägeri inom styrelsen
 • Informera styrelseledningen om att det finns brister och fel inom det skattepliktiga verksamheten