Att hyra en revisor för 90-konto

Uppriktiga svenska insamlingsorganisationer kan tilldelas ett 90-konto som anses en kvalitetsstämpel inom insamlingsvärlden. Läsa vidare om du vill ta reda på hur det fungerar med revisionen av sådana organisation och huruvida en revisor krävs.

90-kononto och revisionskrav

Låt oss börja med att ta reda på vad ett 90-konto är för något.

Vad ett 90-konto är för något

90-konto är ett plus- och/eller bankgironummer som inleds med 90 och som bara tilldelas till insamlingsorganisationer som uppfyller höga krav. 90-kontot är alltså ett slags kvalitetsstämpel för uppriktiga insamlingsorganisationer som verkligen menar vad de lovar.

90-konto och Svensk Insamlingskontroll

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som utfärdar 90-konton och säkerställer att med dem förknippade insamlingsorganisationer uppfyller högt ställda krav.

Bland annat, Svensk Insamlingskontroll:

  • gör årliga kontroller av alla insamlingar med tilldelade 90-konton
  • säkerställer att insamlingar med 90-konton håller hög kvalité
  • beviljar nya 90-konto till organisationer med offentlig insamling som syfte om dessa uppfyller deras höga krav

Krav gällande revisor

En insamling som har tilldelats ett 90-konto ska ha minst en auktoriserad revisor som ska granska hur insamlingsorganisationen främjar sitt ändamål.

Revisor och insamlingar med 90-konto

Riktlinjer för revisorer i insamlingar med 90-konto

Med revisor avses en auktoriserad revisor godkänd av Svensk Insamlingskontroll. Revisorn ska inte ha några anmärkningar – om någon enstaka anmärkning föreligger sker en individuell bedömning av revisorns lämplighet.

För ett nytt 90-konto framgår om delårsrapport eller annan handling ska upprättas och lämnas sedan in till Svensk Insamlingskontroll. Även delårsrapport, handlingsplan eller budget kan begäras av Svensk Insamlingskontroll. 90-konto organisationer är skyldiga att upprätta en årsredovisning samt att tillämpa regelverket K3.

Förutsättningar för att vara revisor

Man ska ha god kännedom av Svensk Insamlingskontrolls regelverk. Organisationens bokföring och förvaltning ska fortlöpande granskas av den valde revisorn och lämnas in till Svensk Insamlingskontroll.

Revisorn ska granska hur 90-konto organisationen främjar sitt ändamål och Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter. I son revisionsberättelse ska varje revisor anmärka om organisationens verksamhet inte bedrivs i enlighet med Insamlingskontrolls regelsvek.

Revisorn ska granska årsredovisning och bokföring samt förvaltning av företagsledningen (med företagsledning avses styrelsen).

Kraven innebär även att den reviderade organisationen ska tillse att samtliga delar i den interna kontrollen är skriftligt dokumenterade av revisorn och att lämpliga rutiner finns som säkerställer att Svensk Insamlingskontrolls instruktioner efterlevs av revisorn.

Svensk Insamlingskontroll bedömer att kravet på revisorns löpande granskning av 90-konto organisationens ekonomi och förvaltning är mer omfattande än vad som bestäms av revisionslagen. Revisorn ska även rapportera viktiga iakttagelser till styrelsen och organisationsledningen, och då antingen muntligt eller skriftligt.

Om revisorn lämnar en skriftlig rapport till styrelsen ska revisorn även säkerställa att insamlingen har skickat en kopia på samtliga dokument till Svensk Insamlingskontroll i samband med årsrapporten.

Upptäckt av bedrägeri

Ofta bedrivs bedräglig verksamhet av dem som har insideråtkomst till nyckelkonton, vilket gör det lite svårt för en vanlig revisor att stoppa dem. Å andra sidan kan en professionell revisor som har hanterat sådana frågor tidigare spåra sådana aktiviteter och informera dig om dem. De hjälper dig att driva en 90-konto organisation smidigt.

Koll på företagsekonomin

En revisor håller reda på alla finansiella aspekter av en organisation. Det finns många allmänt accepterade redovisningsprinciper, och för att kunna använda dem vid rätt tidpunkt för att undvika potentiella beskattningar eller böter behöver du oftast en professionell revisor.